امروز : سه شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳

مبانی فکری ادبیات مشروطه

در این اثر، مبانی فکری ادبیات مشروطه، همچنین زمینه‌های نظری تحول در ادبیات عصر مشروطه را نشان می‌دهد .بدین منظور، در بخش نخست زمینه و بستر تاریخی وضعیت ایران در عصر مشروطیت را بازگو شده است و پس از اشاره کوتاه به خط سیر رویدادهای انقلاب مشروطه، بر آن شده تا زمینه‌های اجتماعی انقلاب مشروطه و طبقات اجتماعی موثر در آن را معرفی و تبیین نماید.
تحلیل انقلاب مشروطیت ایران بغایت دشوار است؛ با این حال در طول سده اخیر مورخان و تحلیل گران بسیاری در داخل و خارج به بررسی این پدیده پرداخته اند؛ اما آنچه حداقل در میان نویسندگان داخل صرف نظر از برخی استثناها، معمول و مرسوم بوده، تک نگری‌ها و برداشت‌های یکجانبه می باشد و این به معنی گریز از رنج تحقیق و تدفیق و وسعت نظر است.
آنچه شالوده اصلی این رساله را تشکیل می دهد، یافتن ریشه های تطور و تحول عمیقی است که مقارن عصر مشروطه در ادیبات فارسی به وقوع پیوست.


دیدگاه شما