امروز : سه شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳

روی خاک ایستاده ایم

روی خاک ایستاده‌ام(درآمدی برمدرنیته درشعرفارسی)نوشته دکترحسن اکبری بیرق نام کتابی است توسط دانشگاه سمنان به چاپ رسیده است.این کتاب با نثری شیوا وروان در شعرمعاصر می‌پردازد وبرای این کارابتدا بارویکردی فلسفی به پدیده مدرنیته، ذهن خواننده را با مبانی و ویژگی های مدرنیسم آشنا و آماده می‌کند. نویسنده به مدرنیسم نگاهی دوگونه دارد: مدرنیسم به عنوان دوره‌ای تاریخی و مدرنیسم چون یک رویکرد. در نگاه رویکردگرایانه به مدرنیسم،مؤلفه‌های مهمی همچون علم باوری، عقلانیت وفردگرایی،اومانیسم و سکولاریسم مورد بحث قرار می‌گیرد.


دیدگاه شما