امروز : سه شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳

بررسی نئوکلاسی سیسم وتأثیر آن بر شعر دوره مشروطه

در این کتاب، ضمن معرفی مکتب‌های ادبی «کلاسی سیسم» و «نئوکلاسی سیسم» و بیان ویژگی‌های آنها در اروپا و ایران، به بررسی تأثیر این مکتب‌ها، به ویژه مکتب نئوکلاسی سیسم در شعر دوره مشروطه پرداخته و نقاط مشترک این دو جریان را در محدوده زمانی مورد بحث، مشخص کرده است. در این مسیر اوضاع سیاسی، اجتماعی و ادبی دوره مشروطه نیز مورد توجه قرار گرفته و تأثیر نئوکلاسی سیسم در شعر شاعرانی چون: «محمدتقی بهار»، «تقی رفعت»، «فرخی یزدی»، «ابوالقاسم لاهوتی» و…ارزیابی گردیده است.


دیدگاه شما